อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ

พื้นที่เป้าหมาย

อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ป่าต้นน้ำและเป็นแหล่งการเกษตรที่สำคัญของประเทศ อำเภอแม่แจ่มมีแม่น้ำถึง 25 สาย แม่น้ำสายหลักของอำเภอแม่แจ่มคือ “แม่น้ำแม่แจ่ม” ซึ่งเป็นหนึ่งในแม่น้ำสายหลักที่ไหลลงสู่แม่น้ำปิงและไหลประจบกับแม่น้ำสายอื่นๆลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

พื้นที่เป้าหมาย

อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ป่าต้นน้ำและเป็นแหล่งการเกษตรที่สำคัญของประเทศ อำเภอแม่แจ่มมีแม่น้ำถึง 25 สาย แม่น้ำสายหลักของอำเภอแม่แจ่มคือ “แม่น้ำแม่แจ่ม” ซึ่งเป็นหนึ่งในแม่น้ำสายหลักที่ไหลลงสู่แม่น้ำปิงและไหลประจบกับแม่น้ำสายอื่นๆลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

กลุ่มเป้าหมาย

ชุมชนห้วยขี้เปอะ ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

“ปลูกหญ้าแฝก”

เครื่องมือธรรมชาติในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและดิน
ตั้งแต่ปี 2652 ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ปลูกหญ้าแฝกไปแล้วกว่า 95 ไร่

เครื่องมือธรรมชาติในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและดิน
ตั้งแต่ปี 2652 ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ปลูกหญ้าแฝกไปแล้วกว่า 95 ไร่

“หญ้าแฝก” เป็นพืชที่มีสมบัติที่เหมาะสมต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพราะว่าหญ้าแฝกเติบโตขึ้นเป็นกอใหญ่และยังมีรากที่ยาวมาก โตได้ดีทั้งในสภาพดินที่ชื้นและแห้งแล้งจัด หญ้าแฟกยังอยู่ได้ทั้งในดินที่มีสภาพเป็นกรดหรือด่าง รากหยั่งลึกในดินถึง 3 เมตร จึงช่วยปกกันไม่ให้น้ำไหลเซาะดินอย่างรุนแรงได้

“หญ้าแฝก” เป็นพืชที่มีสมบัติที่เหมาะสมต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพราะว่าหญ้าแฝกเติบโตขึ้นเป็นกอใหญ่และยังมีรากที่ยาวมาก โตได้ดีทั้งในสภาพดินที่ชื้นและแห้งแล้งจัด หญ้าแฟกยังอยู่ได้ทั้งในดินที่มีสภาพเป็นกรดหรือด่าง รากหยั่งลึกในดินถึง 3 เมตร จึงช่วยปกกันไม่ให้น้ำไหลเซาะดินอย่างรุนแรงได้

“สร้างฝาย”

ตั้งแต่ปี 2652 ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย สร้างฝายชะลอน้ำกว่า 1,600 ฝาย

ตั้งแต่ปี 2652 ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย สร้างฝายชะลอน้ำกว่า 1,600 ฝาย

“ฝายชะลอน้ำ” เป็นสิ่งที่ก่อสร้างขวางกั้นทางเดินของลำน้ำ ซึ่งปกติมักจะกั้นห้วยหรือลำธารขนาดเล็กในบริเวณที่เป็นต้นน้ำหรือพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง ทำให้พืชสามารถดำรงชีพอยู่ได้ และหากช่วงที่น้ำไหลแรงก็สามารถชะลอการไหลของน้ำให้ช้าลงและกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไปในบริเวณลุ่มน้ำตอนล่าง นับเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำได้ดีมากวิธีการหนึ่ง

“ฝายชะลอน้ำ” เป็นสิ่งที่ก่อสร้างขวางกั้นทางเดินของลำน้ำ ซึ่งปกติมักจะกั้นห้วยหรือลำธารขนาดเล็กในบริเวณที่เป็นต้นน้ำหรือพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง ทำให้พืชสามารถดำรงชีพอยู่ได้ และหากช่วงที่น้ำไหลแรงก็สามารถชะลอการไหลของน้ำให้ช้าลงและกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไปในบริเวณลุ่มน้ำตอนล่าง นับเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำได้ดีมากวิธีการหนึ่ง

สร้างระบบน้ำสะอาดให้กับชุมชน

น้ำเป็นปัจจัยสำคัญ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ต่อชีวิตมนุษย์ทั้งด้านอุปโภคและบริโภค

น้ำเป็นปัจจัยสำคัญ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ต่อชีวิตมนุษย์ทั้งด้านอุปโภคและบริโภค

ตั้งแต่ปี 2652 ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย สร้างระบบน้ำสะอาด
ให้แก่ชุมชน 6 แห่ง โดยการร่วมมือกับภาครัฐและภาคประชาชน
ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ตั้งแต่ปี 2652 ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย
สร้างระบบน้ำสะอาดให้แก่ชุมชน 6 แห่ง
โดยการร่วมมือกับภาครัฐและภาคประชาชน
ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ตำบลแม่แจ่ม:

  • 7 หมู่บ้าน

  • 1 โรงเรียน

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ร่วมกับ องค์กรพัฒนาภาคเอกชน (NGO) และหน่วยงานภาครัฐในการสร้าง
ระบบน้ำสะอาดให้กับชุมชน เรามุ่งมั่นที่จะมอบระบบทำน้ำสะอาดให้กับ 32 ครัวเรือนในหมู่บ้านห้วยขี้เป๊ะ

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ร่วมกับ องค์กรพัฒนาภาคเอกชน (NGO) และหน่วยงานภาครัฐในการสร้างระบบน้ำสะอาดให้กับชุมชน เรามุ่งมั่นที่จะมอบระบบทำน้ำสะอาดให้กับ 32 ครัวเรือนในหมู่บ้านห้วยขี้เป๊ะ