นโยบายความเป็นส่วนตัว
สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรืองานอีเว้นท์

วัตถุประสงค์ของเรา
บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) มีความจำเป็นโดยชอบด้วยกฎหมายที่ต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึง ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ ที่อยู่ ข้อมูลติดต่อ รูปถ่าย วิดีโอ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียน การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรืองานอีเว้นท์ ที่บริษัท หรือตัวแทนของบริษัทจัดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์องค์กร ผลิตภัณฑ์ หรือตราสินค้าของบริษัท และการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว รวมถึง การสื่อสารต่างๆ และการทำข่าวประชาสัมพันธ์ (ถ้ามี)

ทาง บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทอาจทำการบันทึกภาพนิ่ง และ/หรือ ภาพเคลื่อนไหว ระหว่างการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรืองานอีเว้นท์ ที่จัดขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว หากท่านไม่สะดวกให้มีการถ่าย หรือบันทึกภาพนิ่ง และ/หรือ ภาพเคลื่อนไหว กรุณาแจ้งความประสงค์ของท่านให้เราทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้เราทราบที่จุดลงทะเบียนของกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อทางบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ท่านร้องขอ

การเปิดเผยหรือโอนข้อมูลให้บุคคลที่สาม
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลของท่านไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัดและจะเปิดเผยหรือโอนข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลที่สามตามความยินยอมของท่าน หรือตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเท่านั้น

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่กิจกรรม หรืองานอีเว้นท์สิ้นสุดลง บริษัท ขอรับรองว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในที่ปลอดภัยซึ่งเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ และบริษัท จะทำลายข้อมูลทันทีที่พ้นระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

สิทธิในความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ.”)
ท่านมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยสำคัญ ท่านมีสิทธิเข้าถึงและขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือถอนความยินยอมของท่านได้ทุกเวลา  ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของของบริษัท ที่ https://www.suntorypepsico.co.th/  

หากท่านประสงค์จะขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือใช้สิทธิใด ๆ ของท่าน กรุณาติดต่อบริษัทได้ที่ เลขที่ 88 อาคารเดอะ ปาร์ค ชั้น 15 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ เบอร์โทร (+66)2610 2500