มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ

วัตถุประสงค์:

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน รวมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมในองค์รวมแก่เด็กและเยาวชนไทย โดยบูรณาการองค์ความรู้ทุกมิติของ “สิ่งแวดล้อมศึกษา” เข้ากับการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย

กลุ่มเป้าหมาย:

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวนทั้งสิ้น 45 โรงเรียน

พื้นที่เป้าหมาย:

กรุงเทพมหานคร, ระยอง, สระบุรี (จังหวัดละ 15 โรงเรียน)

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์:

 • กรมทรัพยากรน้ำ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • กรมควบคุมมลพิษ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่เป้าหมาย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรม:

 • กิจกรรมอบรมครู

  เสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องทรัพยากรน้ำในเชิงลึก เพื่อเพิ่มศักยภาพให้คุณครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอน

 • กิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ

  เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำรวมถึงแนวทางการอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงจากฐานการเรียนรู้ต่างๆ

 • กิจกรรมบูรณาการในวิชาเรียน

  บูรณาการกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม เข้าเป็นส่วนหนึ่งในวิชาเรียน

โรงเรียนต้นแบบรักษ์น้ำ

วัตถุประสงค์:

บูรณาการการเรียนรู้เรื่องทรัพยากรน้ำและการอนุรักษ์น้ำในโรงเรียน โดยใช้แนวคิด “การดูแลน้ำ 4 มิติ” (Four Water Care Approach) ได้แก่ นโยบาย การมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียน โครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียน และการขยายผลสู่ชุมชน โดยโครงการโรงเรียนต้นแบบรักษ์น้ำ ส่งเสริมให้ทุกคนในโรงเรียนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรน้ำ

กลุ่มเป้าหมาย:

โรงเรียนประถมศึกษา (1 โรงเรียนในแต่ละจังหวัดเป้าหมาย ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ)

พื้นที่เป้าหมาย:

กรุงเทพมหานคร, ระยอง, สระบุรี (จังหวัดละ 1 โรงเรียน)

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์:

 • กรมทรัพยากรน้ำ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • กรมควบคุมมลพิษ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่เป้าหมาย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรม:

 • การวางแผนและการดำเนินโครงการ

  คณะกรรมการร่วมวางแผนงานกับโรงเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบรักษ์น้ำ เพื่อบูรณาการตามแนวคิด “การดูแลน้ำ 4 มิติ” (Four Water Care Approach) มาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน

 • กิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ

  ให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำในเชิงสร้างสรรค์แก่นักเรียน โดยเน้นการลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ

 • ชมรมเยาวชนรักษ์น้ำ

  จัดตั้งชมรมเยาวชนรักษ์น้ำในโรงเรียน เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการอนุรักษ์น้ำในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงต่อยอดกิจกรรมสู่ชุมชนโดยรอบต่อไป

การประกวดออกแบบหลักสูตรการสอน เชิงนวัตกรรมเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ

วัตถุประสงค์:

จุดประกายนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยให้ออกแบบหลักสูตรการสอนเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยมุ่งเน้นที่เนื้อหาและรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ปลูกฝังการอนุรักษ์น้ำ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย:

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่เป้าหมาย:

ทั่วประเทศ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์:

 • กรมทรัพยากรน้ำ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • กรมควบคุมมลพิษ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่เป้าหมาย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กิจกรรม:

 • ปฐมนิเทศผู้เข้าประกวดเพื่อให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และความคาดหวังของโครงการ

 • อบรมทิศทางการออกแบบหลักสูตรการสอนเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

 • ผู้เข้าประกวดออกแบบหลักสูตร

 • คณะกรรมการคัดเลือก 5 หลักสูตรเข้ารอบรองชนะเลิศ และเชิญผู้ประกวดที่เข้ารอบมานำเสนอผลงาน

 • คณะกรรมการตัดสินและประกาศรางวัล