พื้นที่เป้าหมาย

อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำและเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญของประเทศ มีแม่น้ำสายเล็กๆ ถึง 25 สายในพื้นที่ป่าต้นน้ำ ไหลมารวมกันเป็น “แม่น้ำแม่แจ่ม” ซึ่ง 40% ของแม่น้ำแม่แจ่มไหลลงสู่แม่น้ำปิง และจะไหลบรรจบกับแม่น้ำสายอื่นๆ ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

ปลูกหญ้าแฝก

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ปลูกหญ้าแฝกรวมทั้งสิ้นกว่า 120 ไร่

“หญ้าแฝก” เป็นพืชที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการรักษาหน้าดินและแหล่งน้ำ เพราะว่าหญ้าแฝกจะโตขึ้นเป็นกอใหญ่และยังมีรากที่ยาวมาก หญ้าแฝกเจริญเติบโตได้ดีทั้งในดินที่มีสภาพเป็นกรดและด่าง และมีระบบรากที่แข็งแรง โดยรากหยั่งลึกในดินได้ถึง 3 เมตร จึงช่วยป้องกันไม่ให้น้ำไหลเซาะหน้าดินอย่างรุนแรง พร้อมทั้งยังช่วยรักษาระบบนิเวศของแหล่งน้ำอีกด้วย

สร้างฝายชะลอน้ำ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย สร้างฝายชะลอน้ำรวมทั้งสิ้นกว่า 1,664 ฝาย

“ฝายชะลอน้ำ” เป็นสิ่งก่อสร้างขวางทางเดินของลำน้ำ ซึ่งปกติมักจะกั้นห้วยหรือลำธารขนาดเล็กในบริเวณที่เป็นต้นน้ำหรือพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง ช่วยให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ และช่วงที่น้ำไหลแรงก็สามารถชะลอการไหลของน้ำให้ช้าลง กักเก็บตะกอนให้ไหลลงในบริเวณลุ่มน้ำตอนล่าง นับเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างยั่งยืน

สร้างระบบน้ำสะอาดให้กับชุมชน

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ได้สร้างระบบน้ำสะอาด 32 ระบบ ให้แก่ชุมชนและโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ระยอง และสระบุรี

น้ำเป็นปัจจัยสำคัญที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตทั้งด้านอุปโภคและบริโภคและยังเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรเข้าถึงได้ อย่างไรก็ตาม ชาวเขาที่อาศัยบนพื้นที่ราบสูงจำนวนมากยังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค