Suntory

EN TH

ติดตามเราได้ที่

EN TH
VALUES & CULTURE

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

ค่านิยมองค์กร

VALUES & CULTURE

วัฒนธรรมองค์กรของเรา

OUR CULTURE SUNTORY LEADERSHIP SPIRIT
 • YATTE MINAHARE

  มีจิตวิญญาณของผู้กล้าลงมือทำ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นและไม่เคยยอมแพ้ มีพลังที่จะขับเคลื่อนและทุ่มเท คิดทำสิ่งใหม่ๆ เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ที่มีคุณค่าและสร้างสรรค์ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมผ่านการทดลอง ด้วยการลงมือปฏิบัติและเรียนรู้จากความสำเร็จและความล้มเหลวไปพร้อมกัน

 • มุ่งเน้นหลักการ GEMBA

  ยึดมั่นปฏิบัติงานตามหลักการ GEMBA เพื่อให้เข้าถึงและเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค ลูกค้า และเพื่อนร่วมงานอย่างแท้จรีิง รวมทั้งแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์พัฒนา และส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่าให้แก่พวกเขา

 • ร่วมมือกัน

  ปฏิบัติงานด้วยความร่วมมือกับบุคคลอื่นทั้งที่อยู่ในแผนกเดียวกัน และต่างแผนก เพื่อสนับสนุนให้เกิดมุมมองที่แตกต่าง และมีความหลากหลาย รวมถึงสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการยอมรับความแตกต่าง ตลอดจนการทำงานโดยไม่คำนึงถึงลำดับขั้นที่กำหนดไว้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของทีมให้ดียิ่งขึ้น

 • มุ่งสู่อนาคต

  คาดการณ์ความเป็นไปได้ต่างๆ ในอนาคต และเปิดรับมุมมองใหม่ๆ สร้างสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่างการสร้างความสำเร็จ ความต้องการระยะสั้นและมุมมองในระยะยาว ตลอดจนพัฒนาแผนงานที่เหมาะสมตามวิสัยทัศน์ของซันโทรี่ “GROWING FOR GOOD” เติบโตอย่างยั่งยืน

 • มุ่งมั่นที่จะเติบโต

  มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง และบุคคลอื่นให้มีความเจริญก้าวหน้าเติบโตแบบองค์รวมในระยะยาว ตลอดจนสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัว และความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร